Terapevtski vidiki glasbene umetnosti

zvočne stimulacije za vzpostavljanje psihofizičnega ravnovesja

I. Podatki o programu:

Ključne besede: zvočne stimulacije, psihofizično ravnovesje, glasbena umetnost, zvočna terapija

Ciljna skupina: učitelji razrednega pouka, vzgojitelji, glasbeni pedagogi, specialni pedagogi, učitelji glasbenih šol

Število ur: 16
Število udeležencev: 15

Vsebine

Zap. št. Naslov posamezne teme Št. ur za temo Oblika dela*
1. Terapevtski vidiki glasbene umetnosti 2 P
2. Glasbena terapija in zvočna terapija 2 P
3. Prepoznavanje in premagovanje osebnih ovir in priučenih vzorcev ravnanja s pomočjo zvočnih dogodkov 4 P
4. Nevro-psiho-akustična terapevtska metoda dr. Alfreda Tomatisa 2 P
5. Zvočne stimulacije kot dejavniki motivacije, hitrejšega pomnjenja in sproščanja 2 P
6. Ustvarjanje enostavnih zvočnih dogodkov z Orffovimi glasbili, himalajskimi posodami in gongi 4 D
Skupno št. ur za program 16

II. Cilji programa, vsebina in organizacija programa

1. Cilji programa za izobraževanje in usposabljanje; način preverjanja prenosa pridobljenih kompetenc v prakso
Temeljni cilji programa:

Udeleženci bodo:

  •  spoznali in razumeli pomen zvočnih stimulacij skozi zgodovino,
  • spoznali različne glasbene in zvočne terapije ter razlike med njimi,
  • znali praktično sestaviti in uporabiti zvočne dogodke za uravnoteženje psihofizičnih težav in medsebojne komunikacije,
  • spoznali glasbeno terapevtske pristope pri otrocih s posebnimi potrebami,
  • spoznali nevro-psiho-akustično terapevtsko metodo dr. Alfreda Tomatisa,
  • spoznali literaturo in spletne vire, kjer lahko najdejo vsebine, povezane s tematiko seminarja,
  • spoznali zvočno pedagogiko dela s himalajskimi pojočimi posodami dr. Petra Hessa,
  • spoznali in uporabili zvoke gongov po metodi Dona Conreauxa,
  • znali uporabiti Orffova in lastna glasbila v povezavi s himalajskimi posodami in gongi.

Udeleženci programa bodo dobili videoposnetke delavnice in bodo tako lahko nemudoma prenesli svoje znanje v prakso. Mesec dni po seminarju bodo izpolnili spletni anketni vprašalnik, na osnovi katerega bodo razvidni rezultati implementacije novo pridobljenih vsebin.

2. Sistemske in kurikularne novosti programa

Program prinaša nove vsebine in izvajalske prakse na področju uporabe zvočnih stimulacij v pedagoškem procesu pri glasbeni umetnosti ter tudi na drugih predmetnih področjih z namenom povečanja medsebojnega razumevanja, dviga motivacije in povečanja spominskih procesov.

3. Uporaba sodobnih učnih tehnologij, pedagoških in metodično-didaktičnih pristopov

Delo z zvočnimi stimulacijami zahteva izvirne pedagoške in didaktične pristope, ki jih najdemo v novo osnovani veji pedagogike – t.i. zvočni pedagogiki. Za delo po metodi dr. Alfreda Tomatisa je izdelana posebna učna tehnologija in programiranje obsegov zvočnih stebrov z namenom premagovanja točno določenih psihofizičnih težav (izboljšanje motorike, hitrosti učenja, zmanjševanje problemov, povezanih z ADHD, avtističnim spektrom, disleksijo, jecljanjem itd.). Predpostavljamo, da bo na osnovi uporabe zvočnih aktivnosti sodelovanje učencev in učiteljev omogočilo premagovanje psihofizičnih težav otrok ter večjo kvaliteto sobivanja, kar bo posledično vplivalo tudi na kvaliteto pedagoškega procesa.

4. Upoštevanje potreb po izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev

Potrebe po novostih v vzgoji in izobraževanju so tudi aktualnost vsebin, kot je v tem primeru zvočna pedagogika.

Vzgojitelji in učitelji bodo znali določiti čas v poteku učne ure, ko bodo novosti uporabili (dvig motivacije, pripravljenost za učenje novih vsebin, dvig kvalitete komunikacije, vzgoja za strpnost). Usposabljanje bo potekalo skozi predavanja in praktične izkušnje, ki obsegajo spoznavanje vsebin zvočne pedagogike in didaktičnih postopkov za nadaljnje posredovanje.

5. Novosti na področju disciplinarnega znanja

Program prinaša nove vsebine na področju zvočne pedagogike ter usposobi udeležence za osnovno uporabo zvočnih dogodkov v razredu.

6. Razvijanje kompetenc udeležencev

Sodelovalno, timsko delo, delo v skupini; ustvarjalnost pri sestavljanju zvočnih dogodkov;
Način: predavanje, delavnice, spodbude za lastno raziskovalno delo

III. Razvijanje pedagoških digitalnih kompetenc

1. Usposabljanje za zmožnost kritične uporabe IKT

Program bo udeležence seznanil z zanesljivimi spletnimi stranmi, kjer lahko najdejo teoretične razprave o uporabi glasbe in zvoka kot stimulacijo za dvig motivacije, hitrejše in kvalitetnejše pomnjenje ter premagovanje psihofizičnih težav. Udeleženci se bodo seznanili s tehnologijo uporabe nevro-psiho-akustične metode dr. Alfreda Tomatisa.

2. Usposabljanje za razvijanje zmožnosti komunikacije in sodelovanja na daljavo

Preko webinarjev in skypa se učitelji in učenci povežejo, muzicirajo in izvajajo zvočne dogodke.

3. Usposabljanje za iskanje, zbiranje, obdelovanje, vrednotenje (kritično presojo) podatkov, informacij in konceptov

V programu bodo predstavljene zanesljive spletne strani, kjer bodo udeleženci lahko poiskali nadaljnje informacije v povezavi s programom. Navedene bodo povezave posameznih pojmov v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, ki bodo pripeljale do iskanih informacij s področja glasbene in zvočne terapije.

4. Usposabljanje za zmožnost varne uporabe IKT in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij

Slušatelji bodo obveščeni o varni uporabi IKT ter zakonodaji o zaščiti avtorskih pravic. Razgovor o etičnih načelih objave informacij bo pripeljal do zaključka, kdaj in kje objaviti informacijo in katero.

5. Usposabljanje za izdelavo, ustvarjanje, posodabljanje in objavo gradiv, s katerimi omogočimo vključenim v vzgojno-izobraževalni proces sodelovalno delo

Udeleženci bodo obveščani o možnosti izdelave spletnih portalov, kjer bodo lahko sodelovali na področju izdelave, ustvarjanja, posodabljanja in objave gradiv, povezanih s temo seminarja.

6. Usposabljanje za načrtovanje, izvedbo in evalvacijo pouka z uporabo IKT

Da. Udeleženci bodo dobili informacije, kako sodelovati pri načrtovanju dejavnosti, izvedbi in evalvaciji dejavnosti z uporabo izobraževalne tehnologije.

IV. Reference predavateljice

Objave strokovnih prispevkov, povezanih s programom

PESEK, Albinca, ČAGRAN, Branka. Terapevtski vidiki glasbene vzgoje = Therapeutics aspects of music education : vloga Bachovih cvetnih plesov v razvoju pozitivnih čustvenih stanj sedem- in osemletnih učencev osnovnih šol = the role of Bach flower dances in the development of positive emotional states at seven and eight year old primary-school pupils. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], letn. 46, št. 1, str. 119-133. [COBISS.SI-ID

PESEK, Albinca, BRATINA, Tomaž. Gong and its therapeutic meaning = Gong in njegov terapevtski smisel. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2016, zv. 52, [št.] 2, str. 137-161, ilustr.

2018: Delovna mentorica pri projektu UPORABA METODE ALFREDA A. TOMATISA V GLASBENI ŠOLI, ki sem ga izvajala skupaj z Akademijo za glasbo in glasbeno šolo Arsem v Ljubljani. Projekt je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Poročilo ima 84 strani.

Predavateljske izkušnje na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v povezavi s programom

PESEK, Albinca. Terapevtski vidiki glasbene vzgoje : učinkovite metode za sproščanje in zmanjševanje hiperaktivnosti v 1. triletju osnovne šole : usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, za učitelje v 1. triletju OŠ, Maribor, 27.-29. 11. 2009. Maribor, 2009.

PESEK, Albinca. Terapevtski vidiki glasbene vzgoje : učinkovite metode za sproščanje in zmanjševanje hiperaktivnosti v 2. triletju osnovne šole : usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, za učitelje v 2. triletju OŠ, Maribor, 30.-31. 10. 2009. Maribor, 2009.

PESEK, Albinca. Terapevtski vidiki glasbene vzgoje : učinkovite metode za sproščanje in zmanjševanje hiperaktivnosti v 3. triletju osnovne šole : usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, za učitelje v 3. triletju OŠ, Maribor, 20.-21. 11. 2009. Maribor, 2009.

PESEK, Albinca. Terapevtski vidiki glasbene vzgoje : učinkovite metode za sproščanje in zmanjševanje hiperaktivnosti v predšolskih ustanovah : usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, za vzgojitelje predšolskih otrok, Maribor, 23.-24. 10. 2009. Maribor, 2009.

PESEK, Albinca. Zvoki gongov in tibetanskih posod v šolah in vrtcu : predavanja v okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, posodobitveni program, Maribor, 6. 6. 2014-7. 6. 2014.

Neposredne pedagoške izkušnje v povezavi s programom

2016 – predavanje na Akademiji za glasbo pri predmetih Uporabni vidiki psihologije glasbe in Učenci s posebnimi potrebami pri pouku glasbe

Aktivni prispevki na konferencah, seminarjih, predavanjih

PESEK, Albinca, ŠIJANEC, Marjan. Zvuci gonga i himalajskih posuda kao faktori psihofizičke ravnoteže učitelja i učenika : radionica na znanstvenom skupu s međunarodnom suradnjom 10. dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije “Prema kvalitetnoj školi”, zbornica Osnovne škole Spinut Split, 23. 4. 2015.

PESEK, Albinca. Music as a tool to help refugee children and their parents: the Slovenian case. V: World Conference of the ICTM. The XVIII National Conference of the MSA. Canberra: Australian National University, Hosted by the Musicological Society of Australia. 1995, str. 65.

PETTAN, Svanibor Hubert, SKYLLSTAD, Kjell, PESEK, Albinca. Songs of Sarajevo : students sharing refugee experience : referat na ISME 22nd World Conference, Amsterdam 23.11.1996. Amsterdam, 1996.

PESEK, Albinca. War on the former Yugoslavian territory : integration of refugee children into the school system and musical activities as an important factor for overcoming war trauma. V: CLAUSEN, Bernd (ur.). Music in motion : diversity and dialogue in Europe. Study in the frame of the ExTra! Exchange traditions project. Bielefeld: Transcript. cop. 2009, str. 359-369.

Predavanja:

Nevro-psiho-akustična metoda Alfreda Tomatisa

Na Akademiji za glasbo: 5.4.2018
https://www.ag.uni-lj.si/obvestila/obvestila-studentom/predavanje-o-metodi-alfreda-tomatisa

V okviru društva Bravo Novo mesto: 7.12.2016

Vabilo na srečanje s predstavitvijo metode Tomatis – Bravo Novo mesto

Okrogla miza na OŠ Livada: 25.3.2019
Umetnost kot orodje pri premagovanju stisk otrok priseljencev.
http://www.oslivada.si/