Ljudski plesi kot medij kvalitetne komunikacije

Slovenski in tuji ljudski plesi kot medij kvalitetne komunikacije v vrtcih in šolah

Izvajalka programa: izr. prof. dr. Albinca Pesek, predavateljica, samostojna raziskovalka, zvočna in plesna terapevtka

I. Podatki o programu:

Ključne besede: slovenski ljudski plesi, tuji ljudski plesi, komunikacija

Ciljna skupina: učitelji razrednega pouka, vzgojitelji, glasbeni pedagogi, specialni pedagogi, učitelji glasbenih šol

Število ur: 16

Število udeležencev: 25

Vsebine 
Zap.št. Naslov posamezne teme Št. urza temo Oblika dela*
1. Izvor slovenskih ljudskih plesov in njihove karakteristike 2 P
2. Vrste slovenskih ljudskih plesov 2 P
3. Značilnosti ljudskih plesov iz izbranih drugih kultur 4 P
4. Obravnava slovenskih ljudskih plesov in plesov ljudstev sveta ter prepoznavanje gibalnih arhetipov 2 P
5. Prepoznavanje vsebin iz različnih predmetnih področij, kjer lahko uporabimo ljudske plese 2 P
6. Usvajanje slovenskih ljudskih plesov ter plesov ljudstev sveta 4 D
  Skupno št. ur za program 16  

II. Cilji programa, vsebina in organizacija programa

1. Cilji programa za izobraževanje in usposabljanje; način preverjanja prenosa pridobljenih kompetenc v prakso

Temeljni cilji programa:

  •  komunikacija skozi plesne dejavnosti,
  • spoznavanje in razumevanje poti za ohranjanje ljudske glasbene dediščine pri otrocih,
  • spoznavanje izbora slovenskih ljudskih plesov in plesov ljudstev sveta za otroke,
  • spoznavanje značilnosti glasb, ki spremljajo plese,
  • praktična uporaba ljudskih plesov pri glasbeni umetnosti ter povezovanje plesov z drugimi predmetnimi področji.

Udeleženci programa bodo dobili videoposnetke delavnice in bodo tako lahko nemudoma prenesli svoje znanje v prakso. Mesec dni po seminarju bodo izpolnili spletni anketni vprašalnik, na osnovi katerega bodo razvidni rezultati implementacije novo pridobljenih vsebin.

2. Sistemske in kurikularne novosti programa

Program prinaša nove vsebine in izvajalske prakse na področju plesne glasbene dediščine in možnost uporabe le te pri glasbeni umetnosti ter tudi na drugih predmetnih področjih z namenom povečanja medsebojnega razumevanja in strpnosti.

3. Uporaba sodobnih učnih tehnologij, pedagoških in metodično-didaktičnih pristopov

Sodobne učne tehnologije pripomorejo k učenju po spletu. Pedagoški in didaktični pristopi so izvirni, saj je potrebno predstaviti način učenja ljudskih plesov. Na osnovi plesne prakse predpostavljamo višji nivo kvalitete komunikacije v razredu ter pozitivno vrednotenje slovenske in tuje glasbene dediščine, kar posledično vpliva na vzgojo do strpnosti in tolerantnosti posameznikov iz različnih geografskih okolij in verskih pripadnosti.

4. Upoštevanje potreb po izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev

Potrebe po novostih v vzgoji in izobraževanju so tudi aktualnost vsebin, kot je glasbena dediščina.

Vzgojitelji in učitelji bodo znali določiti čas v poteku učne ure, ko bodo novosti uporabili (dvig motivacije, pripravljenost za učenje novih vsebin, dvig kvalitete komunikacije, vzgoja za strpnost). Usposabljanje bo potekalo skozi predavanja in praktične izkušnje, ki obsegajo učenje plesov, didaktične poti za nadaljnje posredovanje ter razumevanje sporočil posameznih plesov.

5. Novosti na področju disciplinarnega znanja

Program prinaša nove vsebine na področju glasbene in plesne dediščine ter uporabo plesov v razredu na sodobni, aktivni način. Pomeni poglabljanje izkušenj pri prenosu znanj ter ohranjanja ljudskega izročila.

6. Razvijanje kompetenc udeležencev

Sodelovalno, timsko delo, delo v skupini; gibno izražanje na osnovi slovenskih ljudskih in multikulturnih virov (spoznavanje lastne in tuje ljudske glasbene dediščine);
Način: predavanje, delavnice, spodbude za lastno raziskovalno delo

III. Razvijanje pedagoških digitalnih kompetenc

1. Usposabljanje za zmožnost kritične uporabe IKT

Program bo udeležence seznanil z zanesljivimi spletnimi stranmi, kjer lahko najdejo teoretične razprave o glasbenih dediščinah iz različnih geografskih področij in demonstracije plesov ter njihovo uporabo v pedagoškem procesu.

2. Usposabljanje za razvijanje zmožnosti komunikacije in sodelovanja na daljavo

Preko webinarjev in skypa se učitelji in učenci povežejo, muzicirajo in izvajajo plesne gibe.

3. Usposabljanje za iskanje, zbiranje, obdelovanje, vrednotenje (kritično presojo) podatkov, informacij in konceptov

V programu bodo predstavljene zanesljive spletne strani, kjer bodo udeleženci lahko poiskali nadaljnje informacije v povezavi s programom. Navedene bodo povezave posameznih pojmov v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, ki bodo pripeljale do iskanih informacij s področja ljudske glasbene dediščine in njene implementacije v vzgojno izobraževalni delo.

4. Usposabljanje za zmožnost varne uporabe IKT in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij

Slušatelji bodo obveščeni o varni uporabi IKT ter zakonodaji o zaščiti avtorskih pravic. Razgovor o etičnih načelih objave informacij bo pripeljal do zaključka, kdaj in kje objaviti informacijo in katero.

5. Usposabljanje za izdelavo, ustvarjanje, posodabljanje in objavo gradiv, s katerimi omogočimo vključenim v vzgojno-izobraževalni proces sodelovalno delo

Udeleženci bodo obveščani o možnosti izdelave spletnih portalov, kjer bodo lahko sodelovali na področju izdelave, ustvarjanja, posodabljanja in objave gradiv, povezanih s temo seminarja.

6. Usposabljanje za načrtovanje, izvedbo in evalvacijo pouka z uporabo IKT

Udeleženci bodo dobili informacije, kako sodelovati pri načrtovanju dejavnosti, izvedbi in evalvaciji dejavnosti z uporabo izobraževalne tehnologije.

IV. Reference predavateljice

Na kratko opišite reference za posameznega predavatelja vključenega v izvajanje programa, ki so povezane s cilji in vsebino oz. temami programa ter navedite vir, kjer je mogoče navedene podatke preveriti.

Objave strokovnih prispevkov, povezanih s programom

PESEK, Albinca. Folk music and the approaches to its appreciation: a case study from Slovenia. V: CINDRIĆ, Mijo (ur.), DOMOVIĆ, Vlatka (ur.), MATIJEVIĆ, Milan (ur.). Pedagogy and the knowledge society : collected papers of 2nd Scientific Research Symposium Pedagogy and the Knowledge Society, Zadar, Croatia, November 13 and 14, 2008 [within] 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research, November 13-15, 2008. Zagreb: Učiteljski fakultet. 2008-, zv. 2, str. 265-284.

PESEK, Albinca. Multikulturnost glasbe. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], let. 35, str. 11.

PESEK, Albinca, PETTAN, Svanibor Hubert (avtor, fotograf). Multikulturna glasbena vzgoja in izobraževanje. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908. [Tiskana izd.], 1994, let. 34, št. 4, str. 32-38.

Avtorica didaktičnega gradiva (učbenikov in priročnikov za učitelje) od 1. do 9. razreda osnovnih šol
(vključujejo glasbeno didaktične igre)

Aktivni prispevki na konferencah, seminarjih, predavanjih

PESEK, Albinca. Glasbeno didaktične igre : gradivo za seminar učiteljev 1. in 2. razreda osnovnih šol : šolsko leto 1996/97. V: Glasbeni pouk v 1. in 2. razr. OŠ : Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem, oktober 1996. [S. l.]: Zavod RS za šolstvo. 1996, 19 f., pril.

PESEK, Albinca. Glasbeno didaktične igre : predavanje na seminarju Glasbeni pouk v 1. in 2. razredu osnovne šole, Ravne na Koroškem, 14.-16. november 1996. Ravne na Koroškem: OŠ Koroški jeklarji, 16. XI. 1996.

PESEK, Albinca. Z igro v glasbeni svet : predavanje na seminarju za učitelje “Ustvarjalnost na glasbenem področju”, šolsko leto 1999/2000, Žalec, 12. in 13. november 1999. Žalec, 1999.

PESEK, Albinca, PETTAN, Svanibor Hubert. Zvočne igre narodov sveta : delavnica Etnologija v osnovni šoli 21.9.1994. Ljubljana, 1994.

PESEK, Albinca. Gibanje in komponiranje za razumevanje glasbe : predavanje na seminarju za učitelje glasbe, Pedagoški inštitut, Salzburg, 1995. Salzburg, 1995.

PESEK, Albinca. Children, parents and multicultural pre-school music education in Slovenia : gjesteforelesning. Oslo: Universitetet, Instititutt for Musikk og Teater, 9. IX. 1996.

PESEK, Albinca. Ustvarjalnost na glasbenem področju, Žalec, 12. in 13. november 1999 : z igro v glasbeni svet : seminar za učitelje, šolsko leto 1999/2000. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1999.

PESEK, Albinca (intervjuvanec). Okolje je ključnega pomena : glasbeni razvoj otroka. Mama : revija za nosečnice in starše, ISSN 1408-3345. [Tiskana izd.], okt. 2000, letn. 4, št. 41, str. [56], portret

PESEK, Albinca (urednik), PETTAN, Svanibor Hubert (urednik). Pesmi in plesi ljudstev sveta za otroke, (Zbirka Murenček). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 63 str., barvne ilustr.

PESEK, Albinca. Poskočimo in poveselimo se ob glasbi : predavanje na seminarju v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev, Studio BON-TON, Rogatec, 2000/2001

PESEK, Albinca. Multikulturalno muzičko vaspitanje u Sloveniji. Muzičko-didaktičke igre : predavanje i radionica na Univerzitetu u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Svečana sala na Tvrđavi, 24. 11. 2003. Novi Sad, 2003.

PESEK, Albinca. Gibanje ob glasbi. Moj malček : revija za skrbne starše, ISSN 1408-2675. [Tiskana izd.], marec 2004, letn. 8, št. 3, str. 26-27, ilustr.

PESEK, Albinca. Odnos učencev slovenskih osnovnih šol do multimedije v glasbeni vzgoji. V: Knjižica sažetaka, 3. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima [i] 3. specijalizirani umjetničko-znanstveni skup : Mogućnosti glazbenog izražanja u procesu edukacije učenika i studenata (MGIPEUS), 12. i 13. studenog 2009, Zadar, Hrvatska. [Zadar: s. n. 2009], str. 5.

PESEK, Albinca. Multikulturni odgoj u nastavi muzičke kulture : 10 sati predavanja iz oblasti Metodike nastave muzičke kulture, u okviru postdiplomskog studija “Integrativni pristup metodikama razredne nastave u reformiranoj osnovni školi”, Odsjeka za razrednu nastavu Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 18. i 19. aprila 2009. Sarajevo, 2009.
Dances from around the world : Mohanam Cultural Centre and Albinca Pesek from Slovenia, Auroville Visitors Centre, February 26th, 2009. Auroville, India, 2009.

Predavateljske izkušnje na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v povezavi s programom

7 let v okviru Pedagoške fakultete v Maribor
2 leti v okviru Filozofske fakultete v Ljubljani

Neposredne pedagoške izkušnje v povezavi s programom

2016 – Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta in Akademija za glasbo)
1991 – 2015: Pedagoška fakulteta Maribor – oddelek za glasbeno pedagogiko (Specialna didaktika glasbe)
1989 – 1990: University of Connectucut, ZDA (asistentka za didaktiko glasbe)
1987 – 1989: Akademija za glasbo v Ljubljani (asistentka za didaktiko glasbe)
1983 – 1985: Glasbena šola Grosuplje (klavir in nauk o glasbi)

Praksa v vrtcih, na vseh stopnjah osnovne šole, gimnaziji

Mentorica 60 diplomskih nalog, 9 magistrskih (po Bologni), 1 doktorata (Univerza v Sarajevu)

Team

Albinca Pesek

izr. prof. za didaktiko glasbe ter glasbena in plesna terapevtka