Glasbeno didaktične igre skozi gibanje in ples

Glasbeno didaktične igre skozi gibanje in ples na osnovi slovenskih in tujih ljudskih plesov in iger

Izvajalka programa: izr. prof. dr. Albinca Pesek, predavateljica, samostojna raziskovalka, zvočna in plesna terapevtka

I. Podatki o programu:

Ključne besede: glasbeno-didaktične igre, ples, gibanje, slovenski in tuji ljudski plesi, komunikacija

Ciljna skupina: učitelji razrednega pouka, vzgojitelji, glasbeni pedagogi, specialni pedagogi, učitelji glasbenih šol

Število ur: 16
Število udeležencev: 25

Vsebine
Zap. št. Naslov posamezne teme Št. ur za temo Oblika dela
1. Razvoj glasbenih sposobnosti skozi glasbeno didaktične igre 2 P
2. Značilnosti in pomen glasbeno didaktičnih iger v različnih kulturah 2 P
3. Izbiranje ustreznih glasbenih primerov za gibanje in ples 4 P
4. Priprava na poslušanje, gibanje in izvajanje glasbeno didaktičnih iger 2 P
5. Ljudska glasbila in plesi po svetu 2 P
6. Praktična obravnava glasbeno didaktičnih iger, ki temeljijo na ljudskih igrah in plesu 4 D
  Skupno št. ur za program 16  

II. Cilji programa, vsebina in organizacija programa

1. 1.     Cilji programa za izobraževanje in usposabljanje; način preverjanja  prenosa pridobljenih kompetenc v prakso

Temeljni cilji programa:

Udeleženci bodo:

  • spoznali in razumeli pomen glasbeno didaktičnih iger,
  • spoznali izbor iger izbranih kultur iz različnih koncev sveta,
  • praktično uporabili glasbeno didaktične igre, povezane z gibi in plesi pri pouku,
  • spoznali in aplicirali različne pristope k razumevanju glasbenih zakonitosti skozi igro, ples in gibanje,
  • spoznali literaturo in spletne vire, kjer lahko najdejo ustrezne vsebine,
  • spoznali izhodišča za izbiro glasbeno didaktičnih iger in plesov na osnovi kulturne dediščine.

Udeleženci programa bodo dobili videoposnetke delavnice in bodo tako lahko nemudoma prenesli svoje znanje v prakso. Mesec dni po seminarju bodo izpolnili spletni anketni vprašalnik, na osnovi katerega bodo razvidni rezultati implementacije novo pridobljenih vsebin.

2. Sistemske in kurikularne novosti programa

Program prinaša nove vsebine in izvajalske prakse na področju glasbeno didaktičnih iger in možnost uporabe le teh pri glasbeni umetnosti (spoznavanje in utrjevanje glasbeno teoretičnih zakonitosti) ter tudi na drugih predmetnih področjih z namenom povečanja medsebojnega razumevanja in strpnosti.

3. Uporaba sodobnih učnih tehnologij, pedagoških in metodično-didaktičnih pristopov

Sodobne učne tehnologije pripomorejo k učenju (interakcija in vodenje glasbeno didaktičnih iger s sodobno tehnologijo). Pedagoški in didaktični pristopi so izvirni, saj je potrebno predstaviti nov način učenja glasbeno didaktičnih iger v povezavi z računalniškimi programi. Predpostavljamo, da bo na osnovi sodelovanja učencev in učiteljev kvaliteta komunikacije v razredu boljša, kar bo posledično vplivalo na strpnost in tolerantnost do posameznikov iz različnih geografskih okolij in verskih pripadnosti.

4. Upoštevanje potreb po izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev

Potrebe po novostih v vzgoji in izobraževanju so tudi aktualnost vsebin, kot so glasbeno didaktične igre, povezane s sodobno tehnologijo.
Vzgojitelji in učitelji bodo znali določiti čas v poteku učne ure, ko bodo novosti uporabili (dvig motivacije, pripravljenost za učenje novih vsebin, dvig kvalitete komunikacije, vzgoja za strpnost). Usposabljanje bo potekalo skozi predavanja in praktične izkušnje, ki obsegajo učenje glasbeno didaktičnih iger, didaktične poti za nadaljnje posredovanje ter razumevanje sporočil posameznih vsebin.

5. Novosti na področju disciplinarnega znanja

Program prinaša nove vsebine na področju glasbeno didaktičnih iger ter njihovo uporabo v razredu na sodobni, aktivni način. Pomeni poglabljanje izkušenj pri prenosu znanj ter spodbuja k ustvarjanju tako učiteljev kot učencev.

Program prinaša novosti, saj v vrtcih, šolah in zavodih še ni tovrstnih pristopov in vsebin.

6. Razvijanje kompetenc udeležencev

Sodelovalno, timsko delo, delo v skupini; ustvarjalnost pri sestavljanju glasbeno didaktičnih iger za spoznavanje in utrjevanje glasbenih zakonitosti;
Način: predavanje, delavnice, spodbude za lastno raziskovalno delo

III. Razvijanje pedagoških digitalnih kompetenc

1. Usposabljanje za zmožnost kritične uporabe IKT

Program bo udeležence seznanil z zanesljivimi spletnimi stranmi, kjer lahko najdejo teoretične razprave o glasbeno didaktičnih igrah iz različnih geografskih okolij ter njihovo aplikacijo v pedagoški proces.

2. Usposabljanje za razvijanje zmožnosti komunikacije in sodelovanja na daljavo

Preko webinarjev in skypa se učitelji in učenci povežejo, muzicirajo in izvajajo glasbeno didaktične igre.

3. Usposabljanje za iskanje, zbiranje, obdelovanje, vrednotenje (kritično presojo) podatkov, informacij in konceptov

V programu bodo predstavljene zanesljive spletne strani, kjer bodo udeleženci lahko poiskali nadaljnje informacije v povezavi s programom. Navedene bodo povezave posameznih pojmov v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, ki bodo pripeljale do iskanih informacij s področja glasbeno didaktičnih iger.

4. Usposabljanje za zmožnost varne uporabe IKT in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij

Slušatelji bodo obveščeni o varni uporabi IKT ter zakonodaji o zaščiti avtorskih pravic. Navodila in razgovori o etičnih načelih objave informacij bodo pripeljal do zaključka, kdaj in kje objaviti informacijo in katero.

5. Usposabljanje za izdelavo, ustvarjanje, posodabljanje in objavo gradiv, s katerimi omogočimo vključenim v vzgojno-izobraževalni proces sodelovalno delo

Udeleženci bodo obveščani o možnosti izdelave spletnih portalov, kjer bodo lahko sodelovali na področju izdelave, ustvarjanja, posodabljanja in objave gradiv, povezanih s temo seminarja.

Udeleženci bodo obveščani o možnosti izdelave spletnih portalov, kjer bodo lahko sodelovali na področju izdelave, ustvarjanja, posodabljanja in objave gradiv, povezanih s temo seminarja.

6. Usposabljanje za načrtovanje, izvedbo in evalvacijo pouka z uporabo IKT

Da. Udeleženci bodo dobili informacije, kako sodelovati pri načrtovanju dejavnosti, izvedbi in evalvaciji dejavnosti z uporabo izobraževalne tehnologije.

IV. Reference predavateljice

Na kratko opišite reference za posameznega predavatelja vključenega v izvajanje programa, ki so povezane s cilji in vsebino oz. temami programa ter navedite vir, kjer je mogoče navedene podatke preveriti.

Objave strokovnih prispevkov, povezanih s programom

PESEK, Albinca. Folk music and the approaches to its appreciation: a case study from Slovenia. V: CINDRIĆ, Mijo (ur.), DOMOVIĆ, Vlatka (ur.), MATIJEVIĆ, Milan (ur.). Pedagogy and the knowledge society : collected papers of 2nd Scientific Research Symposium Pedagogy and the Knowledge Society, Zadar, Croatia, November 13 and 14, 2008 [within] 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research, November 13-15, 2008. Zagreb: Učiteljski fakultet. 2008-, zv. 2, str. 265-284.

PESEK, Albinca. Multikulturnost glasbe. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], let. 35, str. 11.

PESEK, Albinca, PETTAN, Svanibor Hubert (avtor, fotograf). Multikulturna glasbena vzgoja in izobraževanje. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908. [Tiskana izd.], 1994, let. 34, št. 4, str. 32-38.

Avtorica didaktičnega gradiva (učbenikov in priročnikov za učitelje) od 1. do 9. razreda osnovnih šol
(vključujejo glasbeno didaktične igre)

Aktivni prispevki na konferencah, seminarjih, predavanjih

PESEK, Albinca. Glasbeno didaktične igre : gradivo za seminar učiteljev 1. in 2. razreda osnovnih šol : šolsko leto 1996/97. V: Glasbeni pouk v 1. in 2. razr. OŠ : Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem, oktober 1996. [S. l.]: Zavod RS za šolstvo. 1996, 19 f., pril.

PESEK, Albinca. Glasbeno didaktične igre : predavanje na seminarju Glasbeni pouk v 1. in 2. razredu osnovne šole, Ravne na Koroškem, 14.-16. november 1996. Ravne na Koroškem: OŠ Koroški jeklarji, 16. XI. 1996.

PESEK, Albinca. Z igro v glasbeni svet : predavanje na seminarju za učitelje “Ustvarjalnost na glasbenem področju”, šolsko leto 1999/2000, Žalec, 12. in 13. november 1999. Žalec, 1999.

PESEK, Albinca, PETTAN, Svanibor Hubert. Zvočne igre narodov sveta : delavnica Etnologija v osnovni šoli 21.9.1994. Ljubljana, 1994.

PESEK, Albinca. Gibanje in komponiranje za razumevanje glasbe : predavanje na seminarju za učitelje glasbe, Pedagoški inštitut, Salzburg, 1995. Salzburg, 1995.

PESEK, Albinca. Children, parents and multicultural pre-school music education in Slovenia : gjesteforelesning. Oslo: Universitetet, Instititutt for Musikk og Teater, 9. IX. 1996.

PESEK, Albinca. Ustvarjalnost na glasbenem področju, Žalec, 12. in 13. november 1999 : z igro v glasbeni svet : seminar za učitelje, šolsko leto 1999/2000. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1999.

PESEK, Albinca (intervjuvanec). Okolje je ključnega pomena : glasbeni razvoj otroka. Mama : revija za nosečnice in starše, ISSN 1408-3345. [Tiskana izd.], okt. 2000, letn. 4, št. 41, str. [56], portret

PESEK, Albinca (urednik), PETTAN, Svanibor Hubert (urednik). Pesmi in plesi ljudstev sveta za otroke, (Zbirka Murenček). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 63 str., barvne ilustr.

PESEK, Albinca. Poskočimo in poveselimo se ob glasbi : predavanje na seminarju v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev, Studio BON-TON, Rogatec, 2000/2001

PESEK, Albinca. Multikulturalno muzičko vaspitanje u Sloveniji. Muzičko-didaktičke igre : predavanje i radionica na Univerzitetu u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Svečana sala na Tvrđavi, 24. 11. 2003. Novi Sad, 2003.

PESEK, Albinca. Gibanje ob glasbi. Moj malček : revija za skrbne starše, ISSN 1408-2675. [Tiskana izd.], marec 2004, letn. 8, št. 3, str. 26-27, ilustr.

PESEK, Albinca. Odnos učencev slovenskih osnovnih šol do multimedije v glasbeni vzgoji. V: Knjižica sažetaka, 3. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima [i] 3. specijalizirani umjetničko-znanstveni skup : Mogućnosti glazbenog izražanja u procesu edukacije učenika i studenata (MGIPEUS), 12. i 13. studenog 2009, Zadar, Hrvatska. [Zadar: s. n. 2009], str. 5.

PESEK, Albinca. Multikulturni odgoj u nastavi muzičke kulture : 10 sati predavanja iz oblasti Metodike nastave muzičke kulture, u okviru postdiplomskog studija “Integrativni pristup metodikama razredne nastave u reformiranoj osnovni školi”, Odsjeka za razrednu nastavu Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 18. i 19. aprila 2009. Sarajevo, 2009.
Dances from around the world : Mohanam Cultural Centre and Albinca Pesek from Slovenia, Auroville Visitors Centre, February 26th, 2009. Auroville, India, 2009.

Predavateljske izkušnje na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v povezavi s programom

7 let v okviru Pedagoške fakultete v Maribor
2 leti v okviru Filozofske fakultete v Ljubljani

Neposredne pedagoške izkušnje v povezavi s programom

2016 – Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta in Akademija za glasbo)
1991 – 2015: Pedagoška fakulteta Maribor – oddelek za glasbeno pedagogiko (Specialna didaktika glasbe)
1989 – 1990: University of Connectucut, ZDA (asistentka za didaktiko glasbe)
1987 – 1989: Akademija za glasbo v Ljubljani (asistentka za didaktiko glasbe)
1983 – 1985: Glasbena šola Grosuplje (klavir in nauk o glasbi)

Praksa v vrtcih, na vseh stopnjah osnovne šole, gimnaziji

Mentorica 60 diplomskih nalog, 9 magistrskih (po Bologni), 1 doktorata (Univerza v Sarajevu)

Team

Albinca Pesek

izr. prof. za didaktiko glasbe ter glasbena in plesna terapevtka