Glasba skozi ples, gib in body percussion

Usvajanje glasbe skozi ples, gib in body percussion

Izvajalka programa: izr. prof. dr. Albinca Pesek, predavateljica, samostojna raziskovalka, zvočna in plesna terapevtka

I. Podatki o programu:

Ključne besede: glasba, ples, gibanje, body percussion

Ciljna skupina: učitelji razrednega pouka, vzgojitelji, glasbeni pedagogi, specialni pedagogi, učitelji glasbenih šol

Število ur: 16
Število udeležencev: 25

Vsebine
Zap. št. Naslov posamezne teme Št. ur za temo Oblika dela
1. Urejanje spodbudnega okolja za izvajanje glasbenih aktivnosti 2 P
2. Spodbude in motivacija k sodobnim pristopom razumevanja glasbeno teoretičnih vsebin – body percussion in gibanje 2 P
3. Telo kot tolkalo: ustvarjanje ritmičnih vzorcev kot spremljava h glasbenim primerom 4 P
4. Telo kot tolkalo: ustvarjanje ritmičnih skladb z uporabo lastnih glasbil (body percussion) 4 P
5. Praktična ureditev prostora za glasbene dejavnosti in izvajanje lastnih kreacij 2 D
6. Povezava plesnih gibov in body percussiona 2 D
Skupno št. ur za program 16

II. Cilji programa, vsebina in organizacija programa

1. Cilji programa za izobraževanje in usposabljanje; način preverjanja prenosa pridobljenih kompetenc v prakso

Temeljni cilji programa:
Uvajanje novih pristopov v VI – uporaba body percussiona pri predmetu glasbena umetnost ter na drugih predmetnih področjih s ciljem aktivacije psihofizičnih sposobnosti, dviga motivacije in razumevanja glasbenih del; urejanje okolja za izvajanje glasbenih vsebin (ureditev razreda, izbira zvočnih spodbud in oblikovanje prostora za gibanje); vpogled v spodbudne pristope h glasbeno teoretičnim vsebinam, kot sta body percussion in gibanje

Udeleženci programa bodo dobili videoposnetke delavnice in bodo tako lahko nemudoma prenesli svoje znanje v prakso. Mesec dni po seminarju bodo izpolnili spletni anketni vprašalnik, na osnovi katerega bodo razvidni rezultati implementacije novo pridobljenih vsebin.

2. Sistemske in kurikularne novosti programa

Program prinaša novosti na področju izvajalske prakse pri glasbeni umetnosti in možnost uporabe le te tudi pri drugih predmetnih področjih. Različne vrste gibalnih aktivnosti, še posebej body percussiona, spodbudi pretok življenjske energije, ki vpliva na motivacijo, pomnjenje in trajnost pridobljenega znanja.

3. Uporaba sodobnih učnih tehnologij, pedagoških in metodično-didaktičnih pristopov

Sodobne učne tehnologije pripomorejo k učenju po spletu. Pedagoški in didaktični pristopi so izvirni, saj je potrebno predstaviti način učenja ritmičnih vzorcev in uporabo lastnih tolkal. Učno okolje se obogati z novimi vsebinami, ki povezujejo učence iz različnih socialnih in geografskih okolij ter verskih pripadnosti.

4. Upoštevanje potreb po izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev

Potrebe po novostih v vzgoji in izobraževanju so tudi aktualnost vsebin, kot je npr. body percussion.
Vzgojitelji in učitelji bodo znali določiti čas v poteku učne ure, ko bodo novosti uporabili (dvig motivacije, pripravljenost za učenje novih vsebin). Pri glasbeni vzgoji pa je gibanje tudi najboljši pripomoček pri razumevanju glasbenih oblik in izpovednih značilnosti glasbene umetnosti.

5. Novosti na področju disciplinarnega znanja

Program prinaša novosti, saj v vrtcih, šolah in zavodih še ni tovrstnih pristopov in vsebin.

6. Razvijanje kompetenc udeležencev

Sodelovalno, timsko delo, delo v skupini (ustvarjanje gibalnih vzorcev); gibno izražanje na osnovi slovenskih ljudskih in multikulturnih virov ter umetniške glasbe (spoznavanje lastne in tuje ljudske glasbene dediščine ter umetniških glasbenih vsebin)

III. Razvijanje pedagoških digitalnih kompetenc

1. Usposabljanje za zmožnost kritične uporabe IKT

Program bo udeležence seznanil s kritično izbiro gibalnih vzorcev in kvalitetnih glasbenih vsebin na spletu.

2. Usposabljanje za razvijanje zmožnosti komunikacije in sodelovanja na daljavo

Preko webinarjev in skypa se učitelji, starši in učenci povežejo in ustvarjajo.

3. Usposabljanje za iskanje, zbiranje, obdelovanje, vrednotenje (kritično presojo) podatkov, informacij in konceptov

V programu bodo predstavljene zanesljive spletne strani, kjer bodo udeleženci lahko poiskali nadaljnje informacije v povezavi s programom. Navedene bodo povezave posameznih pojmov v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, ki bodo pripeljale do iskanih informacij s področja plesa, gibanja ob glasbi in body percussiona.

4. Usposabljanje za zmožnost varne uporabe IKT in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij

Slušatelji bodo obveščeni o varni uporabi IKT ter zakonodaji o zaščiti avtorskih pravic. Razgovor o etičnih načelih objave informacij bo pripeljal do zaključka, kdaj in kje objaviti informacijo in katero. V programu bodo predstavljene zanesljive spletne strani, kjer bodo udeleženci lahko poiskali nadaljnje informacije v povezavi s programom. Navedene bodo povezave posameznih pojmov v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, ki bodo pripeljale do iskanih informacij s področja plesa, gibanja ob glasbi in body percussiona.

5. Usposabljanje za izdelavo, ustvarjanje, posodabljanje in objavo gradiv, s katerimi omogočimo vključenim v vzgojno-izobraževalni proces sodelovalno delo

Udeleženci bodo obveščani o možnosti izdelave spletnih portalov, kjer bodo lahko sodelovali na področju izdelave, ustvarjanja, posodabljanja in objave gradiv, povezanih s temo seminarja.

6. Usposabljanje za načrtovanje, izvedbo in evalvacijo pouka z uporabo IKT

Udeleženci bodo dobili informacije, kako sodelovati pri načrtovanju dejavnosti, izvedbi in evalvaciji dejavnosti z uporabo izobraževalne tehnologije.

IV. Reference predavateljice

Objave strokovnih prispevkov, povezanih s programom

Avtorica didaktičnega gradiva (učbenikov in priročnikov za učitelje) od 1. do 9. razreda osnovnih šol
(vključujejo gibanje ob glasbi in body percussion)

Aktivni prispevki na konferencah, seminarjih, predavanjih

PESEK, Albinca, PETTAN, Svanibor Hubert. Zvočne igre narodov sveta : delavnica Etnologija v osnovni šoli 21.9.1994. Ljubljana, 1994.

PESEK, Albinca. Gibanje in komponiranje za razumevanje glasbe : predavanje na seminarju za učitelje glasbe, Pedagoški inštitut, Salzburg, 1995. Salzburg, 1995.

PESEK, Albinca. Children, parents and multicultural pre-school music education in Slovenia : gjesteforelesning. Oslo: Universitetet, Instititutt for Musikk og Teater, 9. IX. 1996.

PESEK, Albinca. Ustvarjalnost na glasbenem področju, Žalec, 12. in 13. november 1999 : z igro v glasbeni svet : seminar za učitelje, šolsko leto 1999/2000. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1999.

PESEK, Albinca. Poskočimo in poveselimo se ob glasbi : predavanje na seminarju v okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev, Studio BON-TON, Rogatec, 2000/2001

PESEK, Albinca. Gibanje ob glasbi. Moj malček : revija za skrbne starše, ISSN 1408-2675. [Tiskana izd.], marec 2004, letn. 8, št. 3, str. 26-27, ilustr.

PESEK, Albinca. Odnos učencev slovenskih osnovnih šol do multimedije v glasbeni vzgoji. V: Knjižica sažetaka, 3. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima [i] 3. specijalizirani umjetničko-znanstveni skup : Mogućnosti glazbenog izražanja u procesu edukacije učenika i studenata (MGIPEUS), 12. i 13. studenog 2009, Zadar, Hrvatska. [Zadar: s. n. 2009], str. 5.

Predavateljske izkušnje na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v povezavi s programom

7 let v okviru Pedagoške fakultete v Maribor
2 leti v okviru Filozofske fakultete v Ljubljani

Neposredne pedagoške izkušnje v povezavi s programom

2016 – Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta in Akademija za glasbo)
1991 – 2015: Pedagoška fakulteta Maribor – oddelek za glasbeno pedagogiko (Specialna didaktika glasbe)
1989 – 1990: University of Connectucut, ZDA (asistentka za didaktiko glasbe)
1987 – 1989: Akademija za glasbo v Ljubljani (asistentka za didaktiko glasbe)
1983 – 1985: Glasbena šola Grosuplje (klavir in nauk o glasbi)

Praksa v vrtcih, na vseh stopnjah osnovne šole, gimnaziji

Mentorica 62 diplomskih nalog, 7 magistrskih (po Bologni), 1 doktorata (Univerza v Sarajevu)